Stalno predstavništvo RS pri Svetu Evrope /Novice /
01.02.2018  

20. obletnica začetka veljavnosti Okvirne konvencije Sveta Evrope za varstvo narodnih manjšin

Okvirno konvencijo za varstvo narodnih manjšin je Odbor ministrov Sveta Evrope sprejel 10. novembra 1994. Po zahtevani ratifikaciji dvanajstih držav članic Sveta Evrope je konvencija začela veljati 1. februarja 1998. Konvencija na prvem mestu izpostavlja, da je varstvo narodnih manjšin ter pravic in svoboščin njihovih pripadnikov sestavni del mednarodnega varstva človekovih pravic ter da je določbe konvencije treba uporabljati v dobri veri v skladu z načeli dobrega sosedstva, prijateljskih odnosov in sodelovanja med državami. Konvencija določa načela in cilje, kot so nediskriminacija ter promocija in zagotavljanje dejanske enakosti pripadnikov narodnih manjšin na ekonomskem, družbenem, političnem, javnem in kulturnem področju. Države morajo zagotavljati pogoje, ki omogočajo pripadnikom narodnih manjšin, da svobodno izražajo, ohranjajo in razvijajo svojo kulturo, veroizpoved, jezik in običaje. Okvirna konvencija med drugimi varuje svobodo združevanja, izražanja, misli, vesti, veroizpovedi, jezikovne pravice, manjšinske pravice v izobraževanju ter pravico pripadnikov manjšin do učinkovitega sodelovanja v odločevalskih procesih. Za države predstavlja okvir, ki ga morajo te zapolniti z ustrezno nacionalno zakonodajo in vladnimi politikami in programi za učinkovito varstvo narodnih manjšin ter upravljanje etnične heterogenosti. Posamezna določila konvencije se nanašajo na celotno družbo (na primer zagotavljanje strpnosti, medkulturnega dialoga in spoštovanja), druga pa specifično na pripadnike narodnih manjšin. Nadzor nad implementacijo skupaj z odborom ministrov opravlja svetovalni odbor, ki ga sestavlja 18 neodvisnih strokovnjakov. V mandatu 2016–18 mu predseduje slovenska strokovnjakinja dr. Petra Roter. Nadzorni mehanizem prispeva k izboljšanju dialoga med vladami in narodnimi manjšinami, pa tudi k sprejemu ukrepov za izboljšanje položaja narodnih manjšin in njihovih pripadnikov, s tem pa tudi k učinkovitejši integraciji družbe. Slovenija je doslej poslala štiri poročila o zakonodajnih in drugih ukrepih za izvajanje konvencije. Svetovalni odbor je junija 2017 sprejel četrto mnenje o Sloveniji, ki je dostopno na tej povezavi. Okvirno konvencijo je doslej ratificiralo 39 držav od 47 članic Sveta Evrope. Slovenija je k njej pristopila 25. marca 1998 z izjavo, v kateri je pogodbeno varstvo po konvenciji priznala italijanski in madžarski narodni skupnosti ter pripadnikom romske skupnosti, ki živijo v Republiki Sloveniji. Na ta dan Republika Slovenija poziva države, ki tega še niso storile, da pristopijo h konvenciji.